[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Rozwój_Gminy

Stowarzyszenie „GMINA RAZEM” będzie domagać się przywrócenia właściwej rangi podstawowym finansowym dokumentom gminnym. Wieloletnia Prognoza Finansowa czy budżet roczny jest obietnicą wójta i radnych złożoną mieszkańcom i ta obietnica powinna być dotrzymana! Zmiany w tych dokumentach powinny następować wyłącznie w uzasadnionych przypadkach i nie powinny być niekorzystne dla obywateli. Zakres tych zmian nie powinien być duży.


Przeciwstawimy się pogłębianiu chaosu na ulicach i komunikacyjnym prowizorkom poprzez zaprzestanie wprowadzania doraźnych, szczątkowych działań z korzyścią dla wybranych, a ze szkodą dla innych. Gmina musi wprowadzić kompleksowe rozwiązania dotyczące ruchu ulicznego, w ramach którego wyważone i uwzględnione będą interesy zarówno właścicieli nieruchomości (mieszkańców), firm jak i ludzi podróżujących przez gminę. Naszym zadaniem jest uczynienie gminy Suchy Las miejscem, w którym interesy każdego uczestnika ruchu będą tak samo ważne. Chcemy rozwoju bezpiecznych ścieżek rowerowych przede wszystkim wzdłuż ul. Obornickiej oraz do Biedruska. Budowa tych ścieżek musi być dobrze zaplanowana, podzielona na etapy, konsekwentna i logiczna.


Będziemy konsekwentnie domagać się poważnego traktowania urbanistyki i zagospodarowania przestrzennego. Wszystkie dokumenty z tym związane, zwłaszcza  „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy” oraz „Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego” powinny zyskać właściwą rangę. Naszym celem jest większa ochrona walorów krajobrazowych otoczenia człowieka. Uważamy, że docelowo cały teren gminy powinien być objęty miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Brak planów jest wygodne dla władzy, lecz nie jest to korzystne dla mieszkańców. Nie można zmieniać miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentów planistycznych dla doraźnych korzyści finansowych. Szacunek dla przyszłych pokoleń wymaga rozważnych zmian w planowaniu przestrzennym. Nie można wprowadzać konfliktów między przemysłem, usługami i zabudową mieszkaniową. Mieszkańcy zatem nie mogą być zaskakiwani zmianą planów zagospodarowania przestrzennego. Jeśli kupią dom w spokojnej okolicy, muszą być pewni, że w tej okolicy nie powstanie np. obiekt przemysłowy emitujący hałas czy zanieczyszczenia.


Zadbamy o stan środowiska naturalnego. Gmina musi zająć się ciągłym monitoringiem odoru z wysypiska śmieci i stanem jeziora Strzeszyńskiego. Gmina Suchy Las musi w tym względzie współpracować z gminami ościennymi. Bardzo istotne jest zintensyfikowanie działań mających na celu podłączania kolejnych ulic do systemu kanalizacji ściekowej. W związku z budową kolektora Sucholesko – Umultowskiego, AQUANET S.A. w Poznaniu odblokowała już w sierpniu 2013 r. wydawanie warunków technicznych podłączenia do kanalizacji sanitarnej posesji w całej gminie Suchy Las.


Zamierzamy postulować zmiany w sposobie płatności za śmieci – obniżenie opłat za śmieci segregowane. Powinniśmy zoptymalizować koszty oświetlenia ulicznego. Wprowadzić nowoczesne standardy energochłonności, wzornictwa jak i właściwego wykorzystania.


Będziemy domagać się przemyślanej polityki oświatowej, szczególnie w zakresie właściwej lokalizacji szkół i placówek oświatowych oraz priorytetowego traktowania dzieci rodziców płacących podatki w gminie Suchy Las.


Będziemy działać na rzecz wprowadzenia specjalnych dopłat dla mieszkańców gminy do przedszkoli na zasadzie „bonu oświatowego”. Każdy mieszkaniec, płacący podatki w gminie , mający dzieci w wieku przedszkolnym otrzymać powinien sfinansowany przez gminę bon, który będzie mógł wykorzystać jako płatność w wybranej przez siebie placówce przedszkolnej.


Gmina powinna uruchomić i prowadzić dzienny ośrodek adaptacyjny dla osób z niepełnosprawnością intelektualną, który zapewni ciągłą rehabilitację oraz odciąży w zakresie opiekuńczym rodziny. Powinniśmy również zadbać o potrzeby seniorów, poprzez realne włączenie ich w życie społeczne lokalnej społeczności.


Wsparcie powinny otrzymać także organizacje pozarządowe poprzez np. udostępnianie nieodpłatne pomieszczeń na działalność. Bardzo ważnym jest wspieranie przez naszą gminę stowarzyszeń wzmacniających poczucie tożsamości narodowej, afirmujących wartości patriotyczne, a także organizacji dbających o dziedzictwo, tradycję i przyszłość Oręża Polskiego.


Będziemy domagać się zbudowania systemu wspierania sołectw i zarządów osiedli w ich bieżącej działalności, poprzez modyfikację sposobu i zakresu finansowania zadań lokalnych przeznaczonych na małe wiejskie lub osiedlowe inwestycje. Za bardzo istotne uważamy rzeczowe traktowanie wniosków do budżetu złożonych przez mieszkańców, a w szczególności wniosków złożonych za pośrednictwem sołectw i zarządów osiedli. Oceny złożonych wniosków, wykonane przez urząd gminy pod kątem celowości, racjonalności, obciążeń budżetu jak i możliwości ich realizacji powinny być przekazywane zwrotnie wnioskodawcom. Obecnie są one zwyczajnie ignorowane.


Postulować będziemy o skuteczny system powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach i utrudnieniach, np.: anomalia pogodowe, uszkodzenia dróg, prowadzone inwestycje, nielegalne wysypiska śmieci, dewastacje, zanieczyszczenia i skażenia itp.


Domagać się będziemy wprowadzenia imiennej formy głosowania radnych. Wyborca powinien mieć możliwości sprawdzenia jak radny z danego okręgu wyborczego głosował w każdej sprawie. Dość anonimowości! Należy wprowadzić pełną transparentności odpowiedzialność radnych. Uruchomimy efektywny, nowoczesny system zbierania uwag i opinii o pracy samorządu gminy zgłaszanych przez jej mieszkańców.