[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Jak sparaliżować pracę Komisji Rewizyjnej?

Autor:

W styczniowym numerze Gazety Sucholeskiej [nr 01(155) styczeń 2016] wójt Grzegorz Wojtera podał opinii publicznej informację, jakoby Rada Gminy uchwaliła dodatkową kwotę w wysokości 15.000 zł dla Komisji Rewizyjnej na dalsze kontrole w przedszkolach i szkołach. Wójtowi oraz mieszkańcom wyjaśniam, że Rada Gminy nic takiego nie uchwaliła. Zalecam lekturę protokołu z sesji budżetowej z 11.01.2016 r. oraz właściwy zapis wideo.

Wójt pomylił wniosek Komisji Rewizyjnej z uchwałą Rady Gminy. Otóż podczas posiedzenia 30.11.2015 r. Komisja Rewizyjna jednomyślnie przegłosowała wniosek o zabezpieczenie w budżecie w roku 2016 środków finansowych na poczet ekspertyz, które  mogą być niezbędne w toku kontroli przeprowadzanych przez Komisję Rewizyjną. Komisja nie podała żadnej kwoty. W swoich autopoprawkach do budżetu na 2016 r. wójt początkowo zaproponował, żeby była to kwota 15.000 zł. Jednak ostatecznie autopoprawka ta została wycofana. Wniosek Komisji Rewizyjnej, co dziwne, nie znalazł się również w pakiecie wniosków komisji stałych nie uwzględnionych przez wójta. Rada Gminy zatem nad tą kwestią w ogóle nie głosowała. Trzeba podkreślić, że nie miały to być środki na kontrolę w przedszkolach i szkołach, lecz na wszelkie ekspertyzy i opinie biegłych w całym 2016 r.

Wyciąg z protokołu posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 30.11.2015 r.  „Radny M. Przybylski złożył wniosek, aby w budżecie na 2016 r. zostały ujęte środki finansowe przeznaczone na zlecanie przez Komisję Rewizyjną ekspertyz i opinii biegłych. Powyższy wniosek został jednogłośnie przyjęty (…) ”. http://bip.suchylas.pl/62/komisja-rewizyjna/

Intencją publikacji Grzegorza Wojtery, jest prawdopodobnie wyrobienie u czytelnika przekonania, że kwota 15.000 zł na ekspertyzy i opinie biegłych jest niepotrzebna, gdyż nie ma czego kontrolować. Jest to zwykłe marnotrawstwo publicznych pieniędzy. Nieomylność oraz gospodarność wójta jest przecież poza dyskusją. W zasadzie, czytelnik powinien odnieść wrażenie, że powołanie Komisji Rewizyjnej jest zwyczajną fanaberią Rady Gminy, która sucholeskich podatników naraża na niepotrzebne koszty. Członkowie Komisji stanowią zaś grupę ludzi, zajmujących się problemami, które „NIE ISTNIEJĄ”.

Grzegorzowi Wojterze należy zatem uzmysłowić lub przypomnieć kilka oczywistych kwestii wynikających wprost z art. 18a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8.03.1990 r. oraz z załącznika nr 6 do Statutu Gminy Suchy Las:

1. Komisja Rewizyjna jest umocowana nie tylko statutowo, lecz również ustawowo. Komisja Rewizyjna, jako jedyna komisja stała musi zostać przez Radę Gminy powołana.
2. Komisja podlega Radzie Gminy i stanowi jej organ kontrolny. Jest komisją stałą Rady powołaną w celu kontroli działalności Wójta, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy.
3. Komisja może korzystać z porad, opinii i ekspertyz osób posiadających odpowiednią wiedzę i stosowne uprawnienia w zakresie związanym z przedmiotem jej działania. W przypadku, gdy skorzystanie z takiej pomocy wymaga wynagrodzenia ze środków Gminy, przewodniczący przedstawia sprawę Radzie, która może zobowiązać Wójta do zawarcia stosownej umowy.

Opiniowanie pracy komisji przez wójta jest zatem nie tylko niestosowne, ale też nie mieści się w powszechnie akceptowanych standardach demokratycznego państwa, a publiczne podawanie nieprawdziwych informacji należy oceniać raczej w kategoriach procesowych.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił Radzie Gminy 26 listopada 2015 r. wniosek o wyrażenie zgody na przeprowadzenie ekspertyzy w zakresie weryfikacji kosztorysów powykonawczych wg. faktycznie wykonanych prac i zakresu projektowego remontów szkół i przedszkoli przeprowadzanych w 2015 r. Wniosek został przyjęty przez Radę Gminy.

Od końca listopada wójt nie przekazał żadnych informacji Komisji Rewizyjnej dotyczącej realizacji zadania powierzonego mu przez Radę Gminy w dniu 26 listopada 2015 r. W związku z tym radny Michał Przybylski zaprosił na posiedzenie Komisji rewizyjnej w dniu 7 stycznia 2016 r. licencjonowanego, doświadczonego rzeczoznawcę kosztorysowego, z którego opinii korzystał przygotowując się merytorycznie do kontroli. Rzeczoznawca omówił przygotowany przez siebie kosztorys powykonawczy remontu sanitariatu w SP w Suchym Lesie.

Podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 stycznia 2016 r., wobec braku informacji o jakichkolwiek działaniach wójta, radny M. Przybylski zgłosił wniosek o zlecenie rzeczoznawcy kosztorysowemu, który opracował kosztorys powykonawczy sanitariatu w SP w Suchym Lesie weryfikację pozostałych kosztorysów powykonawczych remontów placówek oświatowych w Chludowie i w Biedrusku w 2015 r. Wstępny koszt jednej ekspertyzy to 450 zł netto + VAT. W wyniku dyskusji radni stwierdzili, że kwota 450 zł netto + VAT za jedną ekspertyzę jest stosunkowo niewielka. Komisja jednomyślnie zaakceptowała wniosek złożony przez radnego M. Przybylskiego.

Niestety, od 7 stycznia 2016 r. nadal nic w sprawie się nie dzieje.

Trzeba też zauważyć, że Komisja Rewizyjna jest w istocie organem społecznym, reprezentującym mieszkańców. Nie sposób wymagać od 5 osób, żeby znali się na wszystkim. Tak więc, albo komisja rewizyjna będzie w uzasadnionych przypadkach korzystać z porad, ekspertyz, czy opinii fachowców, albo jej kontrole będą zwyczajną fikcją. Mam nadzieję, że ani mieszkańcom, ani wójtowi – Grzegorzowi Wojterze o taką pozorowaną pracę nie chodzi. Jak do tej pory, komisja rewizyjna pracowała merytorycznie i poza podziałami politycznymi. Jej decyzje zapadają zazwyczaj jednomyślnie. Nie było inaczej w sprawie np. absolutorium dla wójta. Stąd muszą dziwić nieustanne ataki wójta Grzegorza Wojtery na działanie Komisji Rewizyjnej, które w styczniowym komentarzu politycznym przybrały formę oczywistej manipulacji. Raz jeszcze przypominam wójtowi – Komisja Rewizyjna musi funkcjonować , nawet jeśli ma kontrolować wójta, co do nieomylności i geniuszu nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości.

Na koniec, chciałbym zadać wójtowi kilka pytań retorycznych:

– czy mając do dyspozycji sporą rzeszę urzędników, z których każdy zajmuje się jedynie wąską „działką”, nie zleca Pan „dodatkowo” za publiczne pieniądze wykonanie ekspertyz i opinii podmiotom zewnętrznym?

– czy, sprawując swój urząd, zatrudnia Pan również do pomocy doradcę oraz asystenta?

– czy prawdą jest to, że na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaproponował Pan w budżecie na 2016 r. kwotę ponad 200.000 zł (dział/rozdział/paragraf)?
– 700/70005/4390 – 145.000 zł
– 710/71004/4390 – 13.000 zł
– 851/85154/4390 – 7.000 zł
– 900/90002/4390 – 10.000 zł
– 900/90095/4330 – 30.000 zł
– 926/92601/4390 – 12.000 zł

– czy wymagając od 5 osób absolutnej wiedzy we wszystkich aspektach funkcjonowania gminy nie powinno się zacząć od siebie?

Lista Publikacji Ogólnogminnych