[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Lipna sprawa

Autor:

W 2016 roku do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Suchy Las wprowadzono zadanie dotyczące przebudowy skrzyżowania Młodzieżowa – Obornicka. Od tego czasu wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na konieczność zachowania rosnących tam 60 – letnich lip. W grudniu 2017 roku zwracałem uwagę, że radni nie poznali założeń projektowych planowanej inwestycji. W maju 2019 roku podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej pytałem wprost o to, co zrobiła gmina, aby ocalić lipy przy ul. Młodzieżowej. W lutym 2020 roku, podczas sesji Rady Gminy kwestię wycinki lip poruszył w imieniu naszego klubu radny Grzegorz Słowiński.

Czy przebudowywać skrzyżowanie?

W ostatnim czasie spore zamieszanie w gminie wywołuje projekt wycięcia lip rosnących od 60 lat w Suchym Lesie przy ul. Młodzieżowej. Prace zaplanowano w ramach przebudowy skrzyżowania Młodzieżowa – Obornicka. Idea przebudowy tego skrzyżowania, zarówno w poprzedniej, jak i obecnej Radzie Gminy, nie budziła i nie budzi kontrowersji. Wszyscy chcieliby, żeby poziom bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do SP nr 1 uległ poprawie, ale również pieszych i kierowców codziennie przemierzających ulicę Obornicką.

Nic więc dziwnego, że na sesji 27 lutego br. wszyscy radni jednogłośnie głosowali za przekazaniem na to zadanie dodatkowych środków budżetowych w celu rozstrzygnięcia przetargu na realizację długo oczekiwanej inwestycji. Brak poparcia dla wniosku budżetowego wójta oznaczałby prawdopodobnie odłożenie realizacji tego zadania na bliżej nieokreśloną przyszłość. Poparcie wniosku to możliwość podpisania umowy z wykonawcą, ale również możliwość dokonania korekty projektu, szczególnie w zakresie planowanej wycinki drzew.

Problem zatem nie dotyczy tego, czy w tym rejonie poprawić układ komunikacyjny, lecz w jakim zakresie, a w szczególności jakim kosztem finansowym i ekologicznym. Kwestia finansowania każdej inwestycji to kompetencja Rady Gminy. Natomiast wykonanie zadania, zarówno w wymiarze projektowym jak i budowlanym, uwzględniające aspekt ochrony środowiska, to już zadanie wójta. Tak więc, w ramach ustawowego podziału kompetencji, radni nie mają wpływu na projekty jakichkolwiek inwestycji.

Konsultacje projektu

Wójt może, ale nie musi, zaprosić radnych lub mieszkańców do procesu konsultacyjnego. Co więcej, wynik konsultacji nie jest dla wójta wiążący. W tym przypadku projekt konsultowali tylko radni z Suchego Lasu (wypowiedź wójta podczas sesji 27.02.2020r. – protokół str. 15.).

Radni naszego klubu, pomimo że do tych konsultacji nie zostali zaproszeni, poparli przekazanie dodatkowych środków budżetowych na realizację tej inwestycji. Zakładaliśmy bowiem, że sucholescy radni w procesie konsultacyjnym zrobili wszystko w celu zminimalizowania negatywnych skutków ekologicznych tego przedsięwzięcia. Byliśmy przekonani, że kwestia ochrony lip jest dla wszystkich ogromnie ważna. Ponadto docierały do nas opinie o rzekomej konieczności wycięcia wielu lip w tym rejonie ze względu na ogólny stan zdrowotny tych drzew.

Opinia dendrologa

Po dwóch miesiącach, w których Suchy Las zmagał się z epidemią koronawirusa, okazało się, że nagle rusza przebudowa skrzyżowania Młodzieżowa – Obornicka i rozpocznie się od … wycinki drzew. Informacja ta wywołała zrozumiały i gwałtowny protest społeczny, a nasz klub sprowokowała do upomnienia się o opinię dendrologiczną dotyczącą drzew przewidzianych do wycinki.

28 kwietnia 2020 r. otrzymałem obszerny dokument – INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA DRZEW PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ W SUCHYM LESIE sporządzony w dniu 9 kwietnia 2020 r. przez dr. inż. Tomasza Malińskiego z Katedry Botaniki Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z dokumentu tego wynika jednoznacznie, że w opinii dendrologicznej stan większości drzew przeznaczonych do wycinki, w związku z realizacją przebudowy skrzyżowania ulic Młodzieżowej i Obornickiej, określono jako dobry, a tylko nieliczne wykazują wyraźne oznaki osłabienia. Zaledwie jedno drzewo zostało określone jako zagrażające.

Opinia ta stoi w sprzeczności z wypowiedzią p. przewodniczącej Rady Gminy Anny Ankiewicz, która po zapowiedzi wójta na lutowej sesji o konieczności przeprowadzenia drakońskiej wycinki drzew, uzupełniając wypowiedź wójta stwierdziła, że drzewa rosnące od wewnętrznej strony ulicy rosną zbyt gęsto i chorują, co skutkuje ich złym stanem. Niestety z zestawienia powyższych faktów wynika, że konsultacje projektu odbywały się w warunkach braku kluczowego dokumentu określającego stan zdrowotny drzewostanu przy ulicy Młodzieżowej.

Co dalej z lipami?

Dlaczego podjęto decyzję o wycince drzew właśnie w maju, czyli w okresie rozrodu zwierząt (owady, płazy, drobne ssaki, ptaki, dla których aleja jest siedliskiem? Pominięto też kwestię ochrony pszczół – lipy modują w czerwcu. W rejonie tym gniazdują też ptaki objęte w Polsce ścisłą ochroną gatunkową.

Jest dla nas oczywiste, że dobra kondycja drzew, ogromne walory ekologiczne i krajobrazowe alei, a nade wszystko ogromny sprzeciw społeczny wobec planów usunięcia tych drzew, powinny skłonić wójta do właściwego skorygowania projektu zachodniego odcinka ulicy Młodzieżowej, który odpowiadałby mieszkańcom Suchego Lasu.

***

Historia powstawania projektu – czyli o co zabiegaliśmy

Rok 2016 – zadanie wprowadzono do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Suchy Las (WPF).

5 grudnia 2016. W imieniu klubów Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem składam wniosek o przesunięcie realizacji przebudowy skrzyżowania z roku 2017 na rok 2018.

„Radny M. Przybylski zaproponował przesunięcie 300 tys. zł z roku 2017 na 2018 na realizację tego zadania.” (protokół KFBiRG z 5 grudnia 2016, str. 4 i 6)

Rok 2018 – powstaje projekt, który zostaje rozliczony dopiero w 2019 r. Założenia do projektu ustalił wójt. Chociaż zakładaliśmy dobrą wolę projektantów oraz wójta, to jednak w trakcie jego realizacji, po konsultacji z ówczesną radną A. Targońską, zwróciłem uwagę, że radni nie znają tego projektu:

„Radny M. Przybylski stwierdził, że projekt inwestycji jest na ukończeniu, lecz Rada nie zna ostatecznego układu skrzyżowania. Kierownik A. Szczęsna stwierdziła, że na ulicy Młodzieżowej należałoby do projektu dodać lewoskręt od strony Poznania. Radny M. Przybylski dodał, że była koncepcja ronda, lecz nie wzięto tego pod uwagę.” (protokół KFBiRG z 4 grudnia 2017, str. 14).

4 lutego 2019 r. Starosta Poznański w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych wydał zezwolenie na realizację inwestycji. Wybrany sposób procedowania tego zadania nie wymagał uzyskania decyzji środowiskowej z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Nie wymagał też przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Suchego Lasu.

30 maja 2019 r. podczas posiedzenia Komisji Rewizyjnej poświęconej absolutorium dla wójta pytałem wprost o to, co zrobiła gmina, aby ocalić lipy przy ul. Młodzieżowej:

„Radny M. Przybylski spytał, czy w związku z zadaniem przebudowy skrzyżowania ul. Obornickiej z ul. Młodzieżową, w tym: wykonanie chodnika wzdłuż ul. Obornickiej od ul. Młodzieżowej do ul. Borówkowej wraz z wyprowadzeniem ścieżki rowerowej do ul. Borówkowej, ustalono co należy zrobić by ocalić drzewa, które planowane są pod wycinkę.

Kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska poinformowała, że może wydawać się iż jest na tyle miejsca by zachować istniejące drzewa jednak sieć rur, infrastruktura podziemna jest tak gęsta, że jest niemożliwe przeprowadzenie tej inwestycji bez wycinki. Ponadto kierownik pokreśliła, że za jedno wycięte drzewo należy posadzić 2 nowe w tej ulicy.

Radny M. Przybylski poinformował, że p. radna A. Ankiewicz twierdziła, że można poprowadzić ścieżkę po drugiej stronie hali, a chodnik zrobić tam gdzie jest ,by zachować drzewa.

Kierownik Referatu Komunalnego J. Radomska stwierdziła, że wizualnie może się to miejsce podobać, jednak nie wiadomo, czy gestorzy sieci uzgodnią taki przebieg. Kierownik dodała, że jeszcze raz przeanalizuje sprawę.”

(protokół KR z 30 maja 2019, str. 10).

Na początku 2020 roku następuje wybór wykonawcy. W imieniu klubu radnych INICJATYWA MIESZKAŃCÓW – GMINA RAZEM po raz kolejny pytamy o możliwość ocalenia lip. Tym razem 27 lutego br. pytanie zadaje podczas sesji Rady Gminy radny Grzegorz Słowiński:

„Radny G. Słowiński poruszył temat przebudowy skrzyżowania ul. Obornickiej i Młodzieżowej w Suchym Lesie i możliwości zachowania drzew rosnących w pobliżu tego skrzyżowania. Radny zapytał czy planuje się usunięcie wszystkich drzew w ramach modernizacji tego skrzyżowania?

Wójt G. Wojtera poinformował, że przy przebudowie skrzyżowania ul. Obornickiej i Młodzieżowej planuje się poszerzenie ul. Młodzieżowej i segregację ruchu, a także zgodnie ze standardami Powiatu Poznańskiego planuje się poszerzenie chodnika i budowę drogi rowerowej. W związku tym, nie uda się zachować drzew – lip rosnących wzdłuż ul. Młodzieżowej w kierunku szkoły. Od strony północnej ul. Młodzieżowej wszystkie drzewa są przeznaczone do wycinki. Wstępnie planowana była również wycinka drzew od strony budynku GOS-u, ale po rozmowach z Radnymi z Suchego Lasu ostatecznie projektant w taki sposób skorygował projekt, że te drzewa pozostaną. Nie jest możliwe pozostawienie dwóch linii drzew przy ul. Młodzieżowej. W ramach realizacji tej inwestycji planowane jest dokonanie nasadzeń zastępczych.”

Pani przewodnicząca Anna Ankiewicz uzupełnia odpowiedź wójta, stwierdzając, że drzewa rosnące od wewnętrznej strony ulicy rosną zbyt gęsto i chorują, co skutkuje ich złym stanem.

Przewodnicząca Rada Gminy stwierdziła, że udało się uzgodnić, iż te zewnętrzne pasy lip pozostaną, a wycince podlegać będą te na skrajni ulicy. W ramach rozmów ustalono, że ścieżka rowerowa zostanie przeniesiona za szpaler lip i te drzewa zostaną ochronione. Drzewa rosnące od wewnętrznej strony ulicy rosną zbyt gęsto i chorują, co skutkuje ich złym stanem. Przewodnicząca Rady podkreśliła, że osobiście dopilnuje kwestii nasadzeń zastępczych w tym rejonie.”

(Protokół z XVI sesji Rady Gminy Suchy Las z 27 lutego 2020 r. str. 15).

Lista Publikacji Ogólnogminnych