[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (marzec/kwiecień 2015)

Autor:

Członkowie Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Suchy Las spotykali się 19 marca i 13 kwietnia 2015 r. Tematem przewodnim obu posiedzeń było utrzymanie porządku i gospodarka odpadami. W pierwszym posiedzeniu, oprócz radnych, uczestniczył Prezes ZGK sp. z o.o. Jerzy Świerkowski oraz gminni urzędnicy i mieszkańcy Suchego Lasu. Podczas drugiego posiedzenia gościem był przedstawiciel sucholeskiego komisariatu policji.

19 marca 2015r. Komisja opiniowała dwa projekty uchwał:
1. Uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Zdaniem Urzędu Gminy uchwała ta ma w znacznym stopniu ograniczyć nielegalne wylewanie ścieków do studzienek kanalizacyjnych i na pola uprawne. Przypadki takie w ostatnim czasie były bardzo często zgłaszane przez mieszkańców.
2. Uchwałę w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Suchy Las w 2015 roku.

Komisja pozytywnie zaopiniowała oba projekty uchwał.

Podczas obu posiedzeń dyskutowano na temat:

– utrzymania porządku i czystości w gminie. Odczytałam zebranym wiadomości mailowe od mieszkańców dotyczące zaśmieconych poboczy ulic oraz przedstawiłam dokumentację zdjęciową. Prezes ZGK sp. z o.o. J. Świerkowski poinformował o rozpoczęciu akcji sprzątania terenów gminnych. Jednocześnie wskazał na brak przepisów umożliwiających egzekwowanie uprzątnięcia prywatnych działek przez ich właścicieli. Apelował o zgłaszanie w Starostwie uwag o konieczności sprzątania zaśmieconych terenów należących do Zarządu Dróg Powiatowych. Ponadto dyskutowano o przeznaczaniu środków na sprzątanie terenów gminnych. Komisja postanowiła wnioskować o większą kwotę na ten cel w przyszłorocznym budżecie, co pozwoli na zwiększenie częstotliwości sprzątania. Poruszano także kwestie dotyczące harmonogramu wywozu odpadów, przetargów i opłacalności stawek za wywóz oraz obowiązków ZGK sp. z o.o. Prezes J. Świerkowski poinformował, że poziom odzysku odpadów w Gminie Suchy Las jest bardzo wysoki i w 2014 roku wynosił 64 %.

– zagospodarowania terenu gminnego pomiędzy ulicami Borówkową i Nizinną w Suchym Lesie. Ustalono, że Komisja złoży do Wójta wniosek o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla przedmiotowego terenu i przeznaczenie go pod zieleń oraz zbiornik retencyjny.

– uciążliwości związanych z funkcjonowaniem składowiska odpadów w Suchym Lesie. Rozważano możliwość przeprowadzenia badań skażenia powietrza, gleb i wód gruntowych na terenach przyległych do składowiska. Wnioskowano by Referat Ochrony Środowiska określił zakres możliwych badań i przedstawił ich kalkulację kosztową.

– planów budowy kompostowni w Złotnikach. Prezes ZGK Sp. z o.o. J. Świerkowski stwierdził, że bez możliwości produkcji kompostu i sprzedawania go, gromadzenie odpadów zielonych jest nieopłacalne. Mówił o opłacalności składowania odpadów zielonych i produkcji kompostu w kontekście ustalonych przez Gminę stawek za wywóz odpadów oraz stawek za składowanie na terenie ZZO. Wyjaśniał w jakiej technologii planuje się produkować kompost. Radni wskazali na potencjalne uciążliwości odorowe planowanej kompostowni w Złotnikach. Dyskutowali nad możliwością zmiany jej lokalizacji. Zastanawiano się nad zasadnością ww. inwestycji w świetle planowanej regionalizacji gospodarki odpadami komunalnymi.

– procedury postępowania Komisji w przypadku zgłoszenia przez mieszkańców podejrzeń o popełnienie czynów zabronionych związanych z degradacją środowiska. Ustalono, że mieszkańcy będą proszeni o osobiste zawiadamianie Policji lub Straży Gminnej o zaistniałym czynie. Jeśli nie wyrażą na to zgody, to po otrzymaniu pisemnego wniosku od mieszkańców, Komisja zwróci się z prośbą do Wójta o zgłoszenie sprawy Policji lub Straży Gminnej. Podczas dyskusji podkreślano, że komisje Rady Gminy są ciałami opiniodawczymi, a nie wykonawczymi. Ściganie wykroczeń czy  mediacje leżą poza zakresem ich kompetencji.

– wycinki drzew wokół Rowu Złotnickiego przy osiedlu Grzybowym. Dyskusja dotyczyła zasadności podjętych działań, zgodności z obowiązującymi przepisami prawnymi, wpływem inwestycji na środowisko przyrodnicze, a zwłaszcza ekosystem Rowu Złotnickiego.

Lista Publikacji Ogólnogminnych