[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Odpowiedź na interpelację Radnego – Bartłomieja Wróblewskiego

Autor:

Radny Sejmiku Wielkopolskiego – Bartłomiej Wróblewski uzyskał odpowiedź na złożoną przez siebie interpelacja w sprawie problemów odorowych w Suchym Lesie:

Szanowny Panie Radny
W związku ze złożoną przez Pana w dniu 20 lipca 2015 roku interpelacją dotyczącą uciążliwości odorowych pochodzących z zakładu zagospodarowania odpadów w Suchym Lesie poniżej przekazuję odpowiedzi na sformułowane w niej pytania.
l. Czy Zarząd Województwa Wielkopolskiego mógłby zlecić wzmożenie kontroli na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. Z 0.0. w Suchym Lesie?

Substancje odorotwórcze są gazami wprowadzanymi do powietrza, które mogą powodować uciążliwość zapachową, jednak warunki ich wprowadzania – a zwłaszcza ograniczenia w zakresie emisji – nie zostały uregulowane w polskim porządku prawnym. Zgodnie z art. 222 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) – minister właściwy do spraw środowiska, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, może określić, w drodze rozporządzenia, wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza.

Konstrukcja ww. przepisu sprawia, iż delegacja do wydania aktu wykonawczego ma charakter fakultatywny. Do chwili obecnej Minister Środowiska nie skorzystał z tej możliwości. Odnosząc się do kwestii kontroli funkcjonowania instalacji zlokalizowanych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z 0.0. w Suchym Lesie wymaga podkreślenia, że w latach 2012 – 2015 przeprowadzano cykliczne kontrole lub oględziny w tym zakresie. Kontrole te przeprowadzali pracownicy Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, bądź – na wniosek Marszałka Województwa Wielkopolskiego – pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. Kontrole te odbywały się zarówno w ramach obowiązku weryfikacji posiadanego przez Zakład pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie składowiska odpadów oraz w toku postępowań w sprawie wydania lub zmiany Zakładowi wymaganych decyzji, jak również w związku ze skargami mieszkańców Suchego Lasu na odory i emisję hałasu (kontrole planowe oraz interwencyjne). Uwzględniając wagę omawianego problemu, w szczególności interes społeczny wyrażający się w umożliwieniu mieszkańcom Suchego Lasu i okolic niezakłóconego korzystania z nieruchomości, planowane jest zintensyfikowanie czynności kontrolnych na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z 0.0.

2. Czy Zarząd Województwa Wielkopolskiego mógłby wesprzeć dofinansowanie, w kwocie 25.000 PLN z budżetu Województwa, kompleksowych badań powietrza w rejonie składowiska odpadów na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. Z 0.0. w Suchym Lesie, które pozwoli określić Źródło emisji gzów odorowych oraz zaprojektować sposób ich eliminaci? Całkowity koszt badań Gmina Suchy Las szacuje na 70-80.000 PLN.

Mając na uwadze uwarunkowania prawne oraz bardzo dużą ilość skarg składanych przez
mieszkańców Suchego Lasu należy zauważyć, iż wykonanie jedynie badań powietrza może okazać się niewystarczające do pełnego zdiagnozowania problemu. Wobec powyższego, w chwili obecnej rozważana jest możliwość zastosowania instytucji przeglądu ekologicznego, o której mowa w przepisach art. 237-242 ustawy Prawo ochrony środowiska. Obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu nakładany jest, w drodze decyzji właściwego organu ochrony środowiska, na prowadzącego instalację, w przypadku stwierdzenia możliwości negatywnego oddziaływania owej instalacji na środowisko. Co istotne, w odniesieniu do instalacji kwalifikowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, a takie eksploatowane są na terenie Zakładu Zagospodarowania Odpadów sp. z 0.0., ustawodawca określił zamknięty katalog elementów przeglądu ekologicznego (art. 238 ustawy Prawo ochrony środowiska). Nadto, w myśl art. 239 pkt 2 Prawa ochrony środowiska, w decyzji nakładającej obowiązek sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego, właściwy organ może wskazać metody badań i studiów. Skorzystanie z ww. instrumentu prawnego pozwoli na kompleksową analizę oddziaływania instalacji na środowisko, a więc także w zakresie emisji substancji lub energii do powietrza. Przegląd ekologiczny jest dokumentem prywatnym, aczkolwiek podlega on weryfikacji organów ochrony środowiska oraz może zostać udostępniony instytucjom i organizacjom lub innym zainteresowanym podmiotom, które złożą odpowiedni wniosek w tym zakresie.

Czytaj odpowiedź na interpelację …

Lista Publikacji Ogólnogminnych