[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Komunalna i Ochrony Środowiska (kwiecień 2015)

Autor:

Tematem przewodnim posiedzenia komisji 21.04.2015 r. był ład krajobrazowy naszej Gminy. Oprócz radnych w posiedzeniu uczestniczyli zastępca wójta Marcin Buliński oraz mieszkaniec naszej gminy dr Michał Męczyński z Instytutu Geografii Społeczno – Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM.

Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie nadania nazwy ulicy Mosiężnej w Złotnikach. Następnie przedstawiłam zgromadzonym serię fotografii obrazujących chaos powodowany przez reklamy wielkoformatowe stojące i wiszące przy ulicach, na budynkach, płotach. W zdecydowanej większości znajdują się one na terenach prywatnych, choć gminne obiekty również szpecą (np. ogrodzenie szkoły podstawowej w Suchym Lesie).

P1080209

„Piękno” reklamowego natłoku przy skrzyżowaniu ulic Sucholeskiej i Obornickiej

Uczestnicy dyskusji stwierdzili, że możliwość lokowania, ilość i rozstawienie, a także wielkość i kolorystyka reklam powinny być zależne od funkcji terenu, na jakim są usytuowane, oraz od funkcji terenów sąsiednich. Te kwestie można uregulować odpowiednimi zapisami w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP). Rozważano możliwość usunięcia już istniejących reklam na podstawie nowowprowadzanych MPZP. Jednocześnie zauważono, że nadmierne ograniczanie możliwości reklamowania może negatywnie odbić się na wynikach finansowych przedsiębiorstw, dlatego należałoby wyraźnie odróżnić pojęcie „reklamy” od „szyldu” i dla szyldów wprowadzić mniej restrykcyjne zasady.

Dyskusja dotyczyła także kwestii związanych z opłatami za reklamy. W gminie Suchy Las dochód z lokalizacji reklam w pasie drogowym wynosi około 3.000 zł na rok. Czy warto za tę sumę szpecić krajobraz? Zastępca wójta podał przykład gminy Murowana Goślina, gdzie wprowadzono zakaz umieszczania reklam w pasie dróg gminnych. M. Męczyński zaproponował, aby władze gminy zachęcały mieszkańców i przedsiębiorców do reklamy internetowej, poprzez wsparcie np. finansowe dla takich podmiotów, które zrezygnowałyby z reklamy stacjonarnej. Następnie przedstawiłam zdjęcia wielu tablic i banerów o nieaktualnej treści lub zniszczonych. Podjęto problematykę usuwania reklam, których lokalizacja jest nielegalna oraz odpowiedzialności organów publicznych w tej sprawie.

M. Buliński przedstawił kwestię kompetencji Urzędu Gminy i Państwowej Inspekcji Nadzoru Budowlanego w zakresie egzekucji nielegalnych reklam. Poinformował, że obecnie wpływ administracji gminnej na lokalizację reklam ogranicza się do terenów gminnych, a przede wszystkim do dróg. Padła propozycja, aby do weryfikacji legalności reklam zaangażować Straż Gminną. Wnioskowano, aby służby komunalne corocznie po okresie zimowym robiły „przegląd” terenu gminy w zakresie zalegających odpadów, w tym nieaktualnych reklam, oraz roślinności w pasach drogowych. Zaproponowano także, aby sołtysi i przewodniczący osiedli zgłaszali do Urzędu Gminy nieestetyczne i nieaktualne reklamy celem ich likwidacji. (Dodać należy, że w niedługim czasie po posiedzeniu KKiOŚ część nieaktualnych banerów została usunięta przez służby komunalne, a Urząd Gminy skierował zapytania dotyczące reklam umiejscowionych na działkach należących do Powiatu Poznańskiego i PKP).

czerwiec 2014 _64

Ten bałagan już sprzątnięto

Radni rozważali procedowaną obecnie w parlamencie tzw. ustawę krajobrazową, której zapisy stworzą nowe możliwość działania organów samorządu terytorialnego w zakresie „polityki reklamowej”. Zaproponowano, aby po wejściu w życie ustawy Rada Gminy podjęła kompleksową uchwałę dotyczącą zasad lokalizacji reklam. Zauważono jednak, że zbyt rygorystyczne i arbitralne działania mogą spotkać się z oporem społecznym. Zgłoszono pomysł przeprowadzenia akcji uwrażliwiającej mieszkańców na problemy ładu krajobrazowego, na przykład poprzez publikacje w prasie czy zorganizowanie prelekcji na ten temat.

W dalszej części posiedzenia dyskutowano o rewitalizacji wsi Golczewo oraz możliwości objęcia ochroną obszarową jej zabytkowego centrum. Zaproponowano, aby w tej strefie m.in. odtworzyć dawną aleję lipową i ograniczyć reklamy. Postulowano, aby Urząd Gminy wsparł Stowarzyszenie Golęczewian w pozyskaniu środków zewnętrznych na rewitalizację wsi.

Następnie powrócono do kwestii wycinki drzew w obrębie Rowu Złotnickiego, przedstawiając odpowiednie zdjęcia. M. Buliński zaznaczył, że wycinka i inne zamierzone prace wiążą się z koniecznością uzyskania przedłużenia pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzanie wód opadowych do Rowu Złotnickiego. Zwróciłam uwagę na spór dotyczący kwestii statusu Rowu Złotnickiego. Przedstawiłam kopię archiwalnej mapy z 1893 r. ukazującą Rów Złotnicki oraz rowy WA10 jako cieki o naturalnym pochodzeniu. Stoi to w sprzeczności ze stanowiskiem prezentowanym przez urzędników, jakoby cieki te były sztucznie wykopanymi rowami melioracyjnymi. Kategoria, do której zalicza się dany ciek jest istotna, bowiem wpływa na możliwość jego gospodarczego wykorzystania.

Lista Publikacji Ogólnogminnych