[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Społeczna (luty 2016)

Autor:

W lutym 2016 roku, zgodnie z planem pracy Komisja gościła w Ośrodku Pomocy Społecznej (OPS) w Suchym Lesie. W posiedzeniu brała udział Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) p. Aleksandra Rewers-Taterka. OPS reprezentowała Pani Dyrektor Sylwia Nowak-Kabacińska.

Spośród licznych zadań, które wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej przytoczę kilka:

  1. Ośrodek sporządza ocenę zasobów gminy, oraz programów związanych między innymi z pomocą w wychodzeniu ze sfery ubóstwa, bezdomności, bezrobocia, przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, wspieranie rodziny i pieczy zastępczej.
  2. Pobudzanie społecznej aktywności w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin.
  3. Pozyskiwanie środków finansowych i rzeczowych celem zwiększenia zakresu świadczeń udzielanych przez OPS.
  4. Prowadzenie postępowań i wypełnianie świadczeń przewidzianych ustawą o pomocy społecznej.
  5. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków o najem lokali stanowiących mieszkalny zasób gminy.
  6. Prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w sprawie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy.
  7. Organizowanie wypoczynków (letniego i zimowego) jako forma integracji dzieci z gminy Suchy Las.
  8. Prowadzenie Klubu Seniora na terenie gminy. Szeroko rozumiany wolontariat. Prowadzenie postępowań w sprawach dłużników alimentacyjnych.
  9. Zatrudnianie i wynagradzanie wychowawców w świetlicach opiekuńczo – wychowawczych. OPS Suchy Las czeka również w najbliższym czasie nie lada wyzwanie zmierzenia się z obsługa tzw. „Pięćsetek” czyli wypłaty świadczeń na drugie i kolejne dziecko.

Kolejny nasz rozmówca, Przewodnicząca GKRPA p. Aleksandra Rewers-Taterka, przedstawiła działalność komisji, której przewodniczy i podobnie jak w przypadku OPS działalność GKRPA jest bardzo zróżnicowana i wielowątkowa. Oparta jest o program, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy. Działalność Komisji to przede wszystkim prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym współpraca ze szkołami.

Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i zagrożonych uzależnieniem. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii i alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej. Pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym oraz integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy społecznej i kontraktu socjalnego. Komisja stara się wspierać działania sportowe, których uczestnikami są dzieci i młodzież z terenu naszej gminy. Dostarczenia rodzicom niezbędnej wiedzy o problemach narkotykowych i alkoholowych (edukacja) oraz wspieranie rodzin w ich zadaniach wychowawczych (pedagogizacja rodziców). Prowadzenie punktu konsultacyjnego, w którym działa” telefon zaufania” do udzielenia informacji i pomocy osobom, których dotyczy problem narkomanii i alkoholowy. Wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązaniu problemów alkoholowych i narkomanii.

Na terenie Gminy Suchy Las działa 8 świetlic opiekuńczo-wychowawczych, którymi zajmuje się GKRPA. Dzieci biorące udział w zajęciach świetlic opiekuńczo-wychowawczych  biorą udział w zajęciach np., edukacyjnych, plastycznych, sportowych, cukierniczych, muzykoterapii oraz w wielu innych. Oprócz tego w świetlicach oferowany jest drobny posiłek.  GKRPA organizuje również w czasie letnich wakacji wypoczynek letni z elementami profilaktyki. Komisja kieruje również wnioski  do Sądu o przymusowe leczenie osób uzależnionych.

Lista Publikacji Ogólnogminnych