[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego (luty 2015)

Autor:

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego obradowała 23.02.2015 r. Podczas posiedzenia radni analizowali oraz opiniowali projekty uchwał przygotowanych na najbliższą sesję, przede wszystkim zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Suchy Las dla terenów w miejscowościach: Suchy Las, Biedrusko, Złotkowo i Chludowo.

W Suchym Lesie sporo kontrowersji wzbudziła kwestia ewentualnego przejęcia terenu – ok. 35 ha od Agencji Nieruchomości Rolnych na cele o charakterze edukacyjnym (budowa parku rekreacyjnego). Zdaniem niektórych radnych, tak duży teren, będzie wymagał sporych inwestycji, a bliskość wysypiska nie pasuje do edukacyjnego, czy rekreacyjnego przeznaczenia tego terenu. Teren ten planuje się zagospodarowywać etapowo w ciągu 10 lat. Ostatecznie komisja pozytywnie zaopiniowała przedmiotową propozycję zmiany Studium, gdyż zwyciężył pogląd, że tak duży obszar może stanowić naturalną barierę ograniczającą uciążliwości z wysypiska.

Pozytywnie zaopiniowano również uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Biedrusku na terenie działki o nr. ewid. 32, chociaż wątpliwości radnych budził pomysł lokalizacji osiedla na obszarze chronionym Natura 2000. Ponadto, w toku dyskusji zgłosiłem obawę, że umiejscowiono tereny pod sport i rekreację bezpośrednio przy cmentarzu.

Zastrzeżeń komisji nie budziły dwa inne projekty zmian Studium dotyczące terenów w okolicy węzła komunikacyjnego w Złotkowie oraz działki o nr. ewd. 238 w Chludowie.

Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano również szereg uchwał porządkowych dotyczących drobnych zmian w budżecie Gminy na 2015 r. oraz uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Suchy Las i uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie organizacji wypoczynku letniego i zimowego, jako formy integracji dzieci w Gminie Suchy Las.

Omawiano również kwestię przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dwóch działek położonych w Złotnikach wzdłuż ulicy Obornickiej pomiędzy ulicami: Łagiewnicką i Złotnicką. W takcie dyskusji dominował jednak pogląd, że należałoby objąć zmianą planu wszystkie działki na tym odcinku, a nie tylko dwie. Wójt zaproponował więc, by przedmiotową uchwałę przenieść pod rozważania na kolejną sesję z możliwością uwzględnienia kolejnych działek do analizy, w szczególności pod kątem zweryfikowania ich linii zabudowy. Ostatecznie Komisja nie opiniowała tego projektu, a podczas sesji Rady Gminy na wniosek radnego W. Korytowskiego wycofano przedmiotowy punkt obrad z porządku sesji.

Gościem Komisji była p. Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Suchym Lesie Urszula Habrych, która omówiła plan budżetowy CKiPB oraz przedstawiła ramowy program zajęć w 2015 r. Pani Dyrektor nakreśliła również najistotniejsze potrzeby i problemy placówki.

Lista Publikacji Ogólnogminnych