[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gosp. (kwiecień 2017)

Autor:

W kwietniu Komisja spotykała się dwukrotnie. Pierwsze posiedzenie (10.04) poświęcone było w całości projektom przygotowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp).

Bardzo szczegółowo omówiono  mpzp Bogusławskiego/Rolna w Suchym Lesie. Analizowano kwestię budowy ronda oraz sposobu jego finansowania (podział kosztów pomiędzy powiat i gminę). Podnoszono też kwestię miejsc postojowych dla OPS oraz rozbudowy istniejącego budynku. Zaproponowano zakaz budowy innych budynków na terenie objętym granicami opracowanego mpzp. Przeanalizowano zapis dotyczący sposobu zorganizowania handlu straganowego w tym rejonie oraz zwiększenie współczynnika miejsc postojowych z 2,5 na 4.

W dalszej kolejności szczegółowo przeanalizowano mpzp dla miejscowości Biedrusko, dotyczący budowy nowego kościoła, zwłaszcza kwestię planowanej wycinki starych drzew oraz linii zabudowy.

Sporo emocji wzbudził mpzp dla centrum Suchego Lasu, tj. przeznaczenia terenu w rejonie skrzyżowania ulic: Sucholeska i Obornicka pod stację benzynową BP oraz kwestia budowy ronda w ulicy Obornickiej na wysokości skrzyżowania z ulicą Klonową. W toku dyskusji wyrażano obawy o wzrost ruchu samochodowego w tym rejonie po ewentualnym wybudowaniu np.  McDonalda lub KFC.

Przeanalizowano też procedowany mpzp dla miejscowości Golęczewo – teren pod inwestycje „Mercedesa”. Radni, podsumowując plan wymienili następujące sprawy do rozpatrzenia: miejsca postojowe, linia zabudowy, wysokość reklamy oraz ilość pylonów reklamowych.

Na koniec posiedzenia jednomyślnie przyjęto wniosek radnej A. Targońskiej dotyczący określenia przez wójta kosztów budowy ronda w miejscu skrzyżowania ulic Powstańców Wielkopolskich, Perłowej i Sucholeskiej w Suchym Lesie. Ponadto wysłuchano mieszkańców Zielątkowa, którzy przedstawili Komisji plan podziału swojej działki rolnej zlokalizowanej w Zielątkowie i przeznaczenie jej pod zabudowę mieszkaniową z prośbą o zaopiniowanie. Poinformowali również, że złożyli już w tej sprawie wniosek do Studium.

Na drugim posiedzeniu Komisji (24.04) opiniowano projekty uchwał na kwietniową sesję.

Duże emocje wzbudził projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w  Suchym Lesie – rejon ulic Promienistej, Borówkowej i Powstańców Wielkopolskich. Przybyli na posiedzenie mieszkańcy domagali się utrzymania właściwego ładu przestrzennego w swojej okolicy. Radny M. Przybylski zapewnił w imieniu klubów Inicjatywa Mieszkańców – Gmina Razem, że koalicja nie poprze na tym terenie zmian, które umożliwią budowanie budynków 6 lub 12 lokalowych. Ponadto zapewnił, że zwróci się do Zarządu Osiedla Suchy Las o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. Zachęcał do zgłoszenia swoich uwag  i obaw Michałowi Dziedzicowi, przewodniczącemu Zarządowi Osiedla, na specjalnie w tym celu zorganizowanym zebraniu. Zawrócił też uwagę na potencjalne zagrożenie – jeżeli nie będzie na tym terenie zmiany planu, to zgodnie z obowiązującymi obecnie zapisami może powstać tam wkrótce coś, co będzie bardzo dla mieszkańców niekorzystne.

Sporą konsternację radnych wywołał projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Suchy Las – rejon ulic Jaśminowej i Zwolenkiewicza II.

Radnych poinformowano, że plan ten został wywołany na mocy porozumienia zawartego 19 września 2014 roku z p. Krzysztofem Ślęzakiem – właścicielem tego terenu. Wójt zobowiązał się, że w ciągu 3 miesięcy Rada Gminy przyjmie uchwałę wywołująca mpzp dla tego rejonu, a właściciel na okres 3 lat (bez możliwości wypowiedzenia przez gminę) wydzierżawi teren umożliwiający wykonanie prowizorycznej drogi do nowej szkoły przy ul. Konwaliowej (przedłużenie ul. Jaśminowej). Koszt dzierżawy –  48.000 zł rocznie (ok. 2.200 m.kw.). Problem w tym, że gmina nie wywiązała się z umowy co do wywołania planu dla tego terenu i w związku z tym nie znamy planów właściciela w zakresie dalszej współpracy z gminą. W związku z tym, już na majowym posiedzeniu, na wniosek radnego W. Korytowskiego Komisja podjęła decyzję o zaproszeniu na posiedzenie p. K. Ślęzaka. Ponadto wystąpię do wójta z prośbą o ujawnienie Komisji przedmiotowej umowy.

Pozytywnie zaopiniowano też projekt  zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchy Las na lata 2017 – 2029, gdzie na mój wniosek zwiększono kwotę, która umożliwi oddanie do użytku 1.09.2018 r. nowego przedszkola w Biedrusku. Negatywnie (6 głosów wstrzymujących się) zaopiniowano natomiast projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Suchym Lesie w rejonie ul. Sprzecznej. W toku dyskusji dominował pogląd, że rozsądniej byłoby zmienić Studium, potem uchwalić plan wraz z obsługą komunikacyjną i sprzedać ten teren drożej.

 

Lista Publikacji Ogólnogminnych