[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Zmiany samorządowe

Autor:

Kończy się obecna kadencja Rady Gminy. Wybory samorządowe odbędą się najpóźniej w listopadzie br. Kolejna kadencja będzie się różnić od obecnej w związku z wejściem w życie nowych przepisów – ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Dla naszej gminy wprowadzane ustawą zmiany dotyczą przede wszystkim:

 • wydłużenia kadencji rady gminy i wójta z 4 do 5 lat;
 • powołania nowej obligatoryjnej komisji stałej rady gminy – komisji skarg, wniosków i petycji, która rozpatrywać będzie skargi na działania organów wykonawczych i samorządowych jednostek organizacyjnych;
 • wprowadzenia wymogu, by obrady rady gminy były transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk;
 • przyznanie przewodniczącemu rady gminy prawa wydawania poleceń służbowych pracownikom urzędu gminy i tym samym możliwość wykonywania wobec nich uprawnień zwierzchnika służbowego;
 • ustawowe określenie minimalnej liczebności radnych (3 osoby) tworzących klub radnych;
 • przyznanie radnym prawa wstępu do pomieszczeń instytucji samorządowych, w tym spółek handlowych z udziałem samorządowych osób prawnych, czyli uprawnień kontrolnych analogicznych do uprawnień parlamentarzystów;
 • zobowiązanie wójta do przedstawiania radzie corocznego raportu o stanie gminy;
 • przyznanie co najmniej 200 mieszkańcom gminy inicjatywy uchwałodawczej;

Wśród zmian dotyczących prawa wyborczego wskazać należy m.in.:

 • „dwukadencyjność wójta”, (będzie stosowany od przyszłych wyborów, zatem jego pełne zastosowanie nastąpi dopiero w 2028 r., kiedy upłyną – obecnie przedłużane do 5 lat – dwie kadencje samorządowe);
 • zmianę podmiotu dokonującego podziału gminy na stałe obwody głosowania; obecnie jest to rada gminy, a od dnia 1 stycznia 2019 r. będzie to komisarz wyborczy;
 • możliwość tworzenia większych niż dotychczas obwodów do głosowania;
 • ograniczenie możliwości głosowania korespondencyjnego (głosować korespondencyjnie będą mogli wyłącznie wyborcy niepełnosprawni);
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania transmisji z lokalu wyborczego;
 • poszerzenie katalogu świadczeń niepieniężnych, jakie mogą przyjmować komitety wyborcze;

Wprowadzenie powyższych zapisów ustawowych wiąże się z koniecznością nowych regulacji w Statucie Gminy Suchy Las. Zadane to powierzyła Rada Gminy 5 radnym reprezentującym wszystkie kluby: Jarosławowi Ankiewiczowi i Pawłowi Tyrce (klub Nowoczesna Gmina), Krzysztofowi Pilasowi (klub Gmina Razem), Małgorzacie Salwa-Haibach (klub Inicjatywa Mieszkańców). Przewodniczącym Komisji Statutowej został radny klubu Gmina Razem Michał Przybylski.

W posiedzeniach Komisji uczestniczy również p.o. Sekretarza Gminy – p. Kamila Ślęzak. Zapraszany jest też mec. Henryk Kuligowski. Komisja pracuje bardzo merytorycznie, a wiedza i doświadczenie radnych gwarantują, że efekt końcowy w postaci nowego Statutu Gminy Suchy Las będzie satysfakcjonujący dla mieszkańców naszej gminy.

Warto zaznaczyć, że nasz Statut i tak wymagał zmian, dlatego Komisja Statutowa została utworzona już w październiku 2016 r. Nowelizacja ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku zwiększyła jedynie zakres tych zmian.

Lista Publikacji Ogólnogminnych