[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego (marzec 2015)

Autor:

Komisja Finansowo-Budżetowa i Rozwoju Gospodarczego obradowała dwukrotnie, tj. 23 oraz 30.03.2015 r. Pierwsze posiedzenie poświęcone było spotkaniu z Prezesami gminnych spółek: LARG sp. z o.o. oraz GCI sp. z o.o.

Prezes spółki LARG – J. Malendowski omówił historię oraz bieżące funkcjonowanie spółki. Podkreślił, że obecnie wiodącą formą działalności jest pozyskiwanie firm rejestrujących środki transportu na terenie Gminy. Przedstawił też problemy w zakresie rejestracji pojazdów w Starostwie Powiatowym oraz projekt Larg Office. W toku dyskusji, po wystąpieniu p. Prezesa, podkreślano, że brakuje w relacji LARG – Gmina jasnych, czytelnych rozliczeń, pozwalających na sformułowanie jednoznacznych wniosków dotyczących efektywności funkcjonowania spółki. Jest to o tyle istotne, gdyż z dostarczonych zestawień wynika, że spółka nie tylko przynosi straty, ale też nie zarabia nawet na swoje utrzymanie. Tymczasem Gmina nie prowadzi żadnej ewidencji podatków, które spływają dzięki aktywności spółki LARG. Taka sytuacja bardzo niekorzystnie wpływa na wizerunek firmy. Sformułowano zatem wnioski, aby wyraźnie określić korzyści dla Gminy, które wynikają z funkcjonowania Spółki LARG. Gmina powinna też uzupełnić swoją bazę danych, o informacje, która pozwolą określić przychody z firm transportowych pozyskiwane przez Spółkę LARG. Wnioskowano również o stworzenie planu biznesowego utworzenia filii wydziału komunikacji w Suchym Lesie.

W dalszej części posiedzenia prezes T. Sosnowski, omówił najważniejsze aspekty funkcjonowania GCI sp. z o.o. Zdecydowanie najwięcej uwagi poświęcono realizacji infrastruktury światłowodowej na terenie Gminy. Spółka podłączyła dotychczas 350 abonentów fizycznych. Aktywacja usługi do 100 m. wynosi 299 zł brutto i może być rozłożona na 3 raty. Radni podkreślali, że budowę światłowodu należy propagować wśród mieszkańców, w szczególności poprzez działalność sołtysów i zarządów osiedli. Omówiono też kwestię braku oferty dla Biedruska, w związku z wysokimi kosztami inwestycyjnymi (ok. 1 mln. zł). Dyskutowano też na temat pozyskiwania środków unijnych, o które spółka zabiegała, ale ich nie dostała ze względu na otrzymywane środki z Urzędu (powyżej 25 % budżetu spółki). Sformułowano też wnioski o dostarczenie komisji informacji o łącznym koszcie budowy światłowodu (od rozpoczęcia inwestycji do końca 2014 r.) oraz o wykonanie zestawienia porównawczego usług świadczonych przez GCI i innych operatorów.

Podczas posiedzenia – 30 marca radni analizowali oraz opiniowali projekty uchwał przygotowanych na najbliższą sesję.

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały przystąpienia naszej gminy do Stowarzyszenia „Kraina Trzech Rzek”. Stowarzyszenie to funkcjonuje jako Lokalna Grupa Działania i zajmuje się pozyskiwaniem funduszy unijnych. Do tej pory w Suchym Lesie funkcjonowało stowarzyszenie „Leader Suchy Las”. Z uwagi na zmianę przepisów Lokalne Grupy Działania nie mogą być już „jednogminne”, ponieważ ich obszar działania, jak wyjaśniła p. prezes dotychczasowego stowarzyszenia E. Ławicka-Poplewska, musi obejmować co najmniej 30 tys. mieszkańców.

Komisja wysłuchała też uwag mieszkańców do mpzp Golęczewo – Wschód I. Kontrowersję w tym planie wzbudza lokalizacja parkingu, który obsługiwałby przystanek kolejki podmiejskiej. Ostatecznie jednogłośnie postanowiono wycofać projektu uchwały z porządku obrad Rady Gminy celem ponownej analizy możliwości lokalizacji parkingu w innym miejscu.

Przy okazji opiniowania uchwały w sprawie mpzp w miejscowości Suchy Las, na terenie działek o numerach ewidencyjnych: 860/23, 860/24, 860/34, 860/36, 860/37 i części działki o numerze ewidencyjnym 860/35, dyskutowano o sposobie informowania mieszkańców o procedowanych planach. W toku dyskusji podkreślano, że mieszkańcy nie składają uwag do mpzp, ponieważ nie posiadają często wiedzy, że interesujący ich plan jest w ogóle wyłożony. Po dyskusji plan ten ostatecznie zaopiniowano pozytywnie. Komisja również pozytywnie zaopiniowała inne projekty uchwał planistycznych: uchwałę uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp w miejscowości Złotniki (os. Grzybowe – działka 859), uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp Suchy Las, rejon ulicy Diamentowej II oraz ulicy Bogusławskiego – Północny Wschód.

Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek o zdjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia mpzp „Park Technologiczny – Północny Wschód w Złotnikach” z porządku obrad Rady Gminy, celem dalszej analizy i przeprowadzenia rozmów z właścicielami nieruchomości, odnośnie zaplanowania dogodnego dla tego rejonu układu komunikacyjnego w związku z planowaną budową osiedla.

W dalszej części posiedzenia pozytywnie zaopiniowano uchwały budżetowe oraz uchwały w sprawie nazwy ulic w Biedrusku i Suchym Lesie. Przyjęto też wniosek radnej A. Targońskiej o wprowadzenie zwyczaju mającego na celu przedkładanie KF-BiRG projektów mpzp przed rozpoczęciem procedury opiniowania i uzgodnień.

Lista Publikacji Ogólnogminnych