[X] Stowarzyszenie Gmina Razem wykorzystuje pliki cookies!
Strona www.gminarazem.pl wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na komputerze Użytkownika. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Korzystanie z serwisu www.gminarazem.pl przy włączonej obsłudze plików cookies traktujemy jako wyrażenie zgody na zapisywanie ich w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Jeżeli się na to nie zgadzasz, możesz w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki.

Gminny basen na celowniku Najwyższej Izby Kontroli

Autor:

Na początku maja 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli przedstawiła raport pokontrolny w zakresie wykorzystania przez wielkopolskie jednostki samorządu terytorialnego obiektów sportowo-rekreacyjnych. Kontrolą objęto również sucholeski OCTOPUS. Niestety, wyniki inspekcji są oględnie pisząc mało zadowalające. Z raportu NIK dowiadujemy się, że przed wybudowaniem OCTOPUSA nie przeprowadzono w Suchym Lesie nawet rzetelnej analizy potrzeb: „Decyzje jednostek samorządu terytorialnego (dalej „jst”) o budowie obiektów sportowo-rekreacyjnych nie zawsze poprzedzone były rzetelną analizą potrzeb, a także możliwości efektywnego wykorzystania nowo tworzonej infrastruktury. Pospiesznie decydowano o projektowaniu basenów, stadionów lub hal sportowych, w celu skorzystania z możliwości uzyskania dofinansowania kosztów ich budowy, a dopiero w następnej kolejności planowano, jak będą eksploatowane i kto nimi będzie zarządzał. Brak dobrze przeprowadzonego studium rynkowego, przyjmowanie nierealnych założeń funkcjonalno-użytkowych, przewymiarowanie obiektów, a także niewłaściwe zarządzanie nimi spowodowało, że koszty utrzymania nowo wybudowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej często przekraczały przewidywane wcześniej kwoty i generowały w budżetach jst nieplanowane wydatki […] Sześć jst, spośród dziewięciu objętych kontrolą, przed rozpoczęciem inwestycji dokonało niezbędnych analiz i kalkulacji, w celu przyjęcia optymalnych rozwiązań funkcjonalno-użytkowych nowo budowanych obiektów, umożliwiających efektywne wykorzystanie tworzonej infrastruktury. Niesporządzenie takich analiz przez władze Kościana, Suchego Lasu i Stawiszyna skutkowało brakiem wiedzy o potencjalnych przychodach i kosztach działalności prowadzonej w budowanych obiektach sportowo-rekreacyjnych oraz o planowanych źródłach finansowania ewentualnych strat […].

Na przykład: Gmina Suchy Las nie sporządzała analiz ekonomicznych przed rozpoczęciem budowy parku wodnego, gdyż jak wynikało z wyjaśnień wójta – może sobie pozwolić na wybudowanie i utrzymanie tego obiektu. W latach 2011–2012 gmina sfinansowała stratę na działalności parku wodnego w kwocie przekraczającej 3 mln zł”.

Dziwi fakt, że Wójta Gminy nie specjalnie martwi strata w wysokości 3 mln. złotych w sytuacji olbrzymiego zadłużenia gminy, braku pieniędzy na zabezpieczenie podstawowych potrzeb komunalnych (kosze na śmieci, wyrównanie dróg czy wiaty przystankowe itp). Trzeba sobie zdać przecież sprawę, że każdy mieszkaniec Gminy w latach 2011-2012 do naszego basenu dołożył 200 zł. To pewnie więcej dla niektórych rodzin niż podatek od nieruchomości.

Niestety brak stosownych analiz nie był jedyną przyczyną tak wysokich strat. Problemem jest również właściwe zarządzanie sucholeskim obiektem. Pocieszające jest to, że ze wszystkich kontrolowanych wielkopolskich obiektów tylko w dwóch przypadkach NIK sformułowała negatywne oceny efektywności zarządzania tymi obiektami. Smutne jest natomiast to, że wśród tych dwóch znalazł się OCTOPUS w Suchym Lesie. Kierownictwo OCTOPUSA nie podejmowało działań w celu poprawy pogarszającej się sytuacji finansowej, nie dopełniało też obowiązku zapewnienia bezpiecznych warunków użytkowania i eksploatacji tych obiektów, a także stwierdzono, w toku kontroli przypadki działań niegospodarnych. W raporcie pokontrolnym czytamy: „dyrektor Parku Wodnego Octopus w Suchym Lesie nie zaplanował żadnych działań w celu poprawy niekorzystnych wyników finansowych. Strata na działalności tego obiektu wzrosła z 1.110 tys. zł w roku 2011 do 1.921,6 tys. zł w 2012 r. Negatywny wpływ na efektywność zarządzania tym obiektem miał nieprzejrzysty sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów. Polegał on na rejestrowaniu w jednostce zarządzającej wyłącznie kosztów wynagrodzeń, a pozostałych przychodów i kosztów działalności tego obiektu – w urzędzie gminy. Było to niezgodne z umową o zarządzanie obiektem oraz z obowiązującą polityką rachunkowości, a także znacząco utrudniało bieżące analizowanie wyników finansowych. Zarządzający nie przeprowadził rocznej kontroli okresowej tego obiektu, co naruszało postanowienia art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane i stanowiło wykroczenie określone w art. 93 pkt 8 tej ustawy. Pełnej realizacji nie doczekały się również zalecenia audytora, dotyczące odrębnego i rzetelnego kalkulowania niektórych pozycji przychodów i kosztów”.

Sporo do życzenia pozostawia też nadzór wójta nad sucholeskim OCTOPUSEM. Nieprawidłowości w sprawowanym nadzorze przez naszą gminę polegały w szczególności na nieegzekwowaniu od dyrektora  OCTOPUSA  skutecznych działań w celu poprawy wyników finansowych obiektu lub uchybieniach proceduralnych. W raporcie czytamy: „Wyniki kontroli uzasadniały także skierowanie przez NIK zawiadomień do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego dla powiatu poznańskiego w związku z nielegalnym użytkowaniem części hali widowiskowo-sportowej w Luboniu, a także nieprzeprowadzeniem rocznej kontroli okresowej obiektu przez dyrektora Parku Wodnego w Suchym Lesie, tj. wykroczenia określonego w art. 93 pkt 8 ustawy Prawo budowlane. Z odpowiedzi otrzymanych przez NIK wynika, że dyrektor Parku Wodnego w Suchym Lesie został ukarany mandatem karnym w wysokości 400 zł, natomiast dopuszczenie do użytkowania obiektu sportowo-rekreacyjnego bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończyło się wymierzeniem kary w wysokości 50.000 zł”.

Reasumując – z przedstawionej poniżej tabeli wynika jednoznacznie, że wynik finansowy OCTOPUSA należy do najgorszych spośród kontrolowanych obiektów. Należy zdać sobie pytanie, czy nasze publiczne pieniądze zainwestowane w bardzo potrzebny obiekt są właściwie wykorzystywane? Odpowiedź, niestety musi być negatywna!

Octopus_NIK

Przeczytaj cały raport NIK

Lista Publikacji Ogólnogminnych